නඩුව

 • හැකිලෙන ගබඩා කූඩු

  හැකිලෙන ගබඩා කූඩු

  අයිතමය: කඩාහැලෙන ගබඩා කූඩු ප්‍රමාණය: 1150*720*760mm පැටවීමේ ධාරිතාව: 1T ව්‍යාපෘති ස්ථානය: Ningbo City, China යෙදුම: වාහන අමතර කොටස් ගබඩා කිරීම සඳහා ප්‍රමාණය: 2000pcs විසඳුම් සැලසුම් කිරීම ...
  තවත් කියවන්න
 • ෂැංහයි හි 4-මාර්ග ෂටල ධාවන පද්ධතිය

  ෂැංහයි හි 4-මාර්ග ෂටල ධාවන පද්ධතිය

  Racking වර්ගය: 4-way shuttle racking Project ස්ථානය: Shanghai City, China Racking System Application: Cold Storage ගබඩා කර ඇති පැලට් ගණන: පැලට් 5000කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් විසඳුම සැලසුම් කිරීම F...
  තවත් කියවන්න